Algemene voorwaarden


Artikel 1. Algemeen


De klant, dat bent U, de natuurlijke of rechtspersoon die een beroep doet op de diensten en producten
van BVBA ZOUTE EVENTS. Uw verkoper is BVBA ZOUTE EVENTS (met maatschappelijke zetel gelegen
te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 125, ondernemingsnummer 0822.347.489).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op de diensten die via deze
website worden aangeleverd. Wanneer gesproken wordt over “deze website”, dan worden hiermee
bedoeld de website www.rallyededurbuy.be en de websites die deel uitmaken van deze website.

Door gebruik te maken van deze website en door het aanvinken van het vakje "Ik ga akkoord met de
voorwaarden en bepalingen" erkent u van deze voorwaarden en bepalingen kennis te hebben
genomen en aanvaardt u alle voorwaarden en bepalingen hieronder.

 

Artikel 2. Deze website

2.1. Deze inhoud van deze website en de informatie die er verstrekt wordt (ondermeer de foto’s,
logo’s, teksten, merken, …), alsmede het onderliggende systeem waarmee deze inhoud en informatie
wordt aangeboden, zijn eigendom van BVBA ZOUTE EVENTS of haar partners of haar sponsors.

Derhalve gaat u ermee akkoord deze website of dit platform, inclusief de inhoud of informatie, niet te
gebruiken voor onwettelijke, commerciële of niet-persoonlijke doelstellingen. Zodoende zijn
verwijzingen naar deze website ter promotie van eigen commerciële activiteiten, behoudens het
uitdrukkelijk akkoord van ZOUTE EVENTS, verboden.

U gaat ermee akkoord om om het even welke informatie, software, producten of diensten, verkregen
van deze website of dit platform niet te transformeren, kopiëren, verspreiden, uit te zenden,
vertonen, uit te voeren, reproduceren, uit te geven, in licentie te geven, om er afgeleid werk van te
maken, deze over te dragen of te verkopen of weder te verkopen.

2.2. Deze website of gelieerde platformen zijn handelsmerken van ZOUTE EVENTS BVBA. Ook de
merknamen van producten, diensten of bedrijfsnamen die op deze website worden genoemd of
vertoond, zijn beschermd als intellectuele eigendom van hetzij ZOUTE EVENTS, hetzij hun
respectievelijke eigenaren, partners of sponsors van ZOUTE EVENTS.

2.3. De inhoud van deze website werd met de meeste zorg samengesteld en wordt regelmatig
bijgewerkt. Wij kunnen evenwel niet garanderen dat de erop opgenomen informatie geheel foutloos
is. U aanvaardt dit, reden waarom u erkent dat er u geen garanties worden gegeven. Derhalve wordt
de website aangeboden zoals deze op het scherm te zien is.

2.4. ZOUTE EVENTS is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die
voortvloeit uit het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van deze website of dit platform, de
informatie, producten of diensten, op basis van een contract, onrechtmatige daad,
risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs niet als ZOUTE EVENTS is gewezen op de mogelijkheid van
dergelijke schade.


Artikel 3. Verplichtingen van de klant


3.1. De klant die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de
betaling van de bestelling, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden.

3.2. Om tickets te kunnen aankopen, moet u ouder zijn dan 18 jaar en handelingsbekwaam.

3.3. De Klant verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het
identificatieformulier op de website bij de bestelling van de e-tickets of producten, juist en volledig
zijn.
BVBA ZOUTE EVENTS behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren in
geval van verdenking van fraude.

3.4. U bent als enige verantwoordelijk voor vergissingen in het aankoopproces, zoals het opgeven
van een verkeerd e-mailadres, het aanduiden van een onjuiste hoeveelheid producten of het verkeerd
beoordelen van de eigenschappen van de aangeleverde diensten. U dient tevens zelf in te staan voor
de werking en de beveiliging van het e-mailprogramma dat U gebruikt. Het risico op verlies van
producten die langs elektronische weg worden verzonden gaat over op u, de klant, op het moment
van de aflevering van de e-mail bij uw provider. Na aflevering staat U zelf in voor de bewaring van het
e-ticket welk u werd toegestuurd.

 

Artikel 4. Verkoop van tickets


4.1. De prijzen die worden vermeld omvatten alle kosten verbonden aan de aankoop, levering en
het gebruik van de Producten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de website.

4.2. U kan de producten aankopen op deze website, waarbij u de beschreven stappen dient door
te lopen, zoals het aanduiden van de gewenste producten en de gewenste hoeveelheid, het doorlopen
van de betaalprocedure en het invullen van de persoonlijke gegevens nodig. Elke stap in het
verkoopproces wordt op de website uitgelegd. U beschikt over de mogelijkheid uw bestelling na te
kijken en te corrigeren alvorens tot betaling over te gaan.

4.3. De e-tickets worden geboekt op het ogenblik van het verzenden van het registratieformulier
en na betaling. Zij worden enkel als e-tickets verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in het
boekingsformulier; er zijn geen andere verzendwijzen.
Uw boeking wordt geannuleerd door BVBA ZOUTE EVENTS indien de e-tickets niet contant betaald
worden. De BTW en eventuele taksen (die inbegrepen zijn in de geafficheerde verkoopprijs) zijn steeds
ten laste van de Klant.
De tickets worden onder geen beding terugbetaald, zelfs niet in geval van verlies of diefstal, noch
teruggegeven, noch omgeruild. Indien annulatie toch zou aanvaard worden door ZOUTE EVENTS,
aanvaardt u nu reeds dat hiervoor kosten zullen worden aangerekend. Er is geen mogelijkheid om
tickets via deze website te bestellen om ze later, op de dag van het evenement, aan de kassa op te
halen.

4.4. Indien u de tickets niet ontvangt uiterlijk 4 werkdagen voor het evenement, of (indien u uw
bestelling in de 4 werkdagen voorafgaand aan het evenement plaatst) één werkdag voor aanvang van
het evenement waarvoor u tickets aangekocht hebt, dient u contact op te nemen met BVBA ZOUTE
EVENTS via orelie@zoute-events.be. De oorspronkelijke tickets worden dan ongeldig gemaakt en
verschaffen geen toegang meer tot het evenement.
Vertragingen bij de verwerking van een bestelling kunnen geen aanleiding geven tot
schadevergoedingen, terugbetalingen of intresten.

4.5. Het e-ticket, eens het is afgedrukt op wit papier, is het bewijs aan te bieden aan te ingang van
het erop vermelde evenement op de dag waarop het ticket geldig is. Mits afgifte van het ticket,
verkrijgt de Klant toegang tot het evenement. Er is ook mogelijkheid om in plaats van een afgedrukt
e-ticket gebruik te maken van de QR code die U wordt toegestuurd.

kan maar een keer worden gescand
op de datum die erop vermeld staat. Indien dezelfde barcode of QR code verschillende keren wordt
getoond, zal enkel de eerst gescande kaart tijdens de controle toegang geven tot het evenement. Elke
poging tot misbruik, namaak of fraude kan leiden tot gerechtelijke vervolging.
BVBA ZOUTE EVENTS garandeert de echtheid van het e-ticket voor zover dit laatste is aangekocht op
de site www.rallyededurbuy.be. Men mag bijgevolg geen enkele aanbieding afkomstig van derden, of
via andere websites, aanvaarden.

4.6. U kan zich bij het bestellen van tickets bij BVBA ZOUTE EVENTS niet beroepen op een
herroepingsrecht. Het e-ticket zal niet worden terugbetaald, noch omgeruild.

Artikel 5. Betalingen


De producten kunnen enkel betaald worden door middel van de online betaalmethoden die op de
website ter beschikking worden gesteld. De klant dient zelf in te staan voor de kosten die zijn financiële
instelling aanrekent voor het overmaken van het bedrag van de aankoop aan ZOUTE EVENTS. Alle
aankopen zijn contant betaalbaar.
ZOUTE EVENTS behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren of te annuleren bij aanwijzingen
van fraude.


Artikel 6. Aansprakelijkheid van ZOUTE EVENTS


ZOUTE EVENTS garandeert dat de producten recht geven op de diensten welke werden vermeld op
de website. Voorstellingen op deze website van eerdere edities van het evenement, zijn geen garantie
dat ook toekomstige edities op eenzelfde manier zullen verlopen.

In geval van onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld weersomstandigheden, kan het nodig zijn om
aan het Evenement een andere invulling te geven dan oorspronkelijk voorzien. In dat geval streeft
ZOUTE EVENTS ernaar een alternatief aan te bieden van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Dergelijke
omstandigheden geven de klant evenwel geen recht op enige terugbetaling.

Mocht wegens onvoorziene omstandigheden het Evenement geannuleerd of verdaagd moeten
worden, heeft u als klant de keuze om hetzij het ticket welk dan recht geeft op deelname aan het
uitgestelde Evenement te behouden, hetzij om kosteloze terugbetaling te bekomen van uw ticket. De
vraag tot terugbetaling dient dan wel te overgemaakt aan ZOUTE EVENTS binnen de twee weken na
de oorspronkelijk voorziene datum van het evenement waarvoor u een ticket aankocht.

Alle communicatie omtrent een eventuele wijziging van het programma zal via deze website
medegedeeld worden. ZOUTE EVENTS is er niet toe gehouden dit te melden via andere
communicatiemiddelen.

De aansprakelijkheid van ZOUTE EVENTS is in elk geval beperkt tot de waarde van de aangekochte
producten. Voor andere schade (nutteloze verplaatsingen, hotelboekingen, …) kan ZOUTE EVENTS
nooit aangesproken worden.


Artikel 7. Verkoop kledij ZGP


In de mate de e-shop op deze website ook kledij van het merk “River Woods” online te koop aanbiedt,
gaan deze aanbiedingen uit van BVBA IDEA MOVERS, Noorwegenstraat 17 te 9940 Evergem. Hierbij
gelden dan de voorwaarden die u terugvindt op volgende links:

http://shop.riverwoods.net/customer-service/
http://shop.riverwoods.net/payment/
http://shop.riverwoods.net/delivery/
http://shop.riverwoods.net/faq/
http://shop.riverwoods.net/user_policy/


Artikel 8. Aanbieden hotels en logies


ZOUTE EVENTS voorziet op haar internetsite een link naar een externe websites die logies en hotels
aanbieden. ZOUTE EVENTS is geenszins verantwoordelijk voor de aldaar opgenomen informatie en
kan onder geen beding als een logiesverstrekkende onderneming worden aanzien. Alle informatie die
op deze externe sites opgenomen is, valt buiten de verantwoordelijkheid van ZOUTE EVENTS.

 

Artikel 9. Persoonlijke levenssfeer


Via deze website worden persoonsgegevens verzameld, dit met oog op de goede uitvoering van het
verkoopcontract. Zij kunnen eveneens worden bijgehouden om de goede werking van de dienst van
BVBA ZOUTE EVENTS te garanderen en/of de goede uitvoering van het contract aan te tonen. Deze
laatste kunnen eveneens worden gebruikt door BVBA ZOUTE EVENTS en haar filialen, alsook worden
doorgegeven aan derden (zoals ondermeer mediagroep, organisator, promotor, "venue",...) die
contractueel verbonden zijn met BVBA ZOUTE EVENTS voor marketingdoeleinden.

Elke Klant die zijn identiteit kan bewijzen heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn
persoonsgegevens en om het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden niet
toe te laten door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek naar het e-mailadres
info@zoute-events.be, ofwel per post naar de maatschappelijke zetel van BVBA ZOUTE EVENTS,
overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 13
februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Hij heeft eveneens het recht om het verzenden van reclame per elektronische post niet toe te laten
door middel van een schriftelijk verzoek, overeenkomstig de wet van 11 maart 2003 betreffende
bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, en overeenkomstig het
koninklijk besluit van 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische
post.


Artikel 10. Diverse bepalingen


10.1. In het onmogelijke geval dat sommige bepalingen uit deze algemene voorwaarden als nietig
zouden worden beschouwd, verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet-afdwingbare clausule
te vervangen door de best passende clausule opdat zoveel als mogelijk aan de gemeenschappelijke
bedoeling van de partijen zou worden voldaan.

10.2. De relatie tussen U en BVBA ZOUTE EVENTS is enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving.
In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brugge
bevoegd.

Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax,
sms…) als bewijsmiddel.